LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kaimo vietovėse strategija ir priemonės.

 

2004 m. rugpjūčio 12 d. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas, bendradarbiaudamas su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu (LAEI), Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos užsakymu (Sutartis Nr.8-422/4) pradėjo rengti Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kaimo vietovėse strategiją ir priemones.

 Darbo tikslas – parengti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros kaimo vietovėse strategiją ir jos įgyvendinimo priemones, apimančias visų valdžios institucijų kompetencijos sritis, 3-5 metų laikotarpiui. Strategija siekiama prisidėti prie palankių sąlygų SVV plėtrai Lietuvos kaimo vietovėse kūrimo ir netradicinių verslų kaime, kaip alternatyvų tradicinėms žemės ūkio veikloms, plėtros.

Darbo uždaviniai ir kartu etapai yra šie:

  1. Išanalizuoti esamą SVV padėtį Lietuvos kaimo vietovėse bei atlikti lyginamąją SVV padėties Europos Sąjungos kaimo vietovėse analizę ir nustatyti faktorius, įtakojančius SVV plėtrą Lietuvos kaimo vietovėse, bei SVV plėtros kaime rinkos trūkumus;

  2. Nustačius SVV kaime rinkos trūkumus, apibrėžti galimus valstybės ir savivaldybių, kartu su privačiu sektoriumi, intervencijos tikslus, uždavinius ir sprendimo būdus, atsižvelgiant į geriausią Europos Sąjungos senbuvių šalių narių praktiką ir mokslinę analitinę medžiagą bei išanalizavus esamos teisinės bazės, viešosios politikos bei institucinės sąrangos Lietuvoje privalumus bei trūkumus;

  3. Parengti išsamią SVV plėtros kaimo vietovėse strategiją, uždavinius ir jų įgyvendinimo priemones bei nustatyti institucines šių priemonių įgyvendinimo prielaidas bei numatyti teisinę bazę.

2004 m. lapkričio 9 d. LR Ūkio ministerijoje, dalyvaujant Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, LR Žemės ūkio ministerijos, LR Ūkio ministerijos, Lietuvos ekonominės plėtros agentūros (LEPA), UAB Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA), Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros (LSVVPA) ir Vilnijos verslininkų klubo atstovams, įvyko tarpinis šio darbo aptarimas. Jo metu rengėjai pristatė esamą SVV padėtį Lietuvos kaimo vietovėse, SVV kaime rinkos trūkumus bei SVV plėtros kaimo vietovėse strategiją ir prioritetus.

2004 11 23