LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 33, LT-44240 Kaunas
Tel.+370 61255865
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Veikla

Lietuvos regioninių tyrimų institutas siekia

 • Apjungiant įvairias mokslo sritis ir mokslininkus tobulinti valstybės valdymo modelį;
 • Bendriems tikslams integruoti regioninės plėtros institucijų veiklą;
 • Dalyvauti formuojant ir tobulinant ilgalaikę Lietuvos regionų plėtros koncepciją;
 • Didinti visuomenės informuotumą.

Lietuvos regioninių tyrimų instituto uždaviniai

 • Atlikti mokslinius tiriamuosius darbus socialinės, ekonominės ir teritorinės plėtros srityse;
 • Analizuoti šalies socialinius ir ekonominius procesus, nustatyti plėtros tendencijas ir apie tai informuoti visuomenę bei valstybės valdymo struktūras;
 • Skleisti informaciją ir žinias apie projektų finansavimo šaltinius;
 • Vykdyti švietėjišką ir konsultacinę veiklą, ugdant vietines iniciatyvas;
 • Inicijuoti vietinius bei tarptautinius projektus;
 • Skatinti vietinį ir tarptautinį regioninį bendradarbiavimą;
 • Tirti Lietuvos galimybes integruotis į globalias ekonomines ir kitokias pasaulio šalių struktūras.

Veiklos kryptys

 • Regionų, miestų, ūkio šakų plėtros programų rengimas;
 • Mokslinių tiriamųjų darbų rengimas;
 • Galimybių pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fondų, ir programų lėšas regionų plėtros vystymui paieška;
 • Dalyvavimas įgyvendinant Europos Sąjungos regioninės politikos sprendimus, vykdant regioninio bendradarbiavimo ir kitas programas bei projektus;
 • Informacijos bei patirties apie regionų plėtrą Lietuvoje ir kitose šalyse kaupimas, analizė, sisteminimas ir skleidimas;
 • Regionų plėtros ekonomikos ir vadybos studijų koordinavimas, seminarų, mokymų bei kvalifikacijos kėlimo organizavimas, konsultacijų teikimas.