LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

PLUNGĖS RAJONO 2002 - 2006 METŲ SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMA

Smulkus ir vidutinis verslas - vienas iš pagrindinių ūkio Plungės rajone augimo veiksnių, turintis esminį poveikį naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui, todėl jo plėtra yra viena iš svarbiausių Plungės rajono plėtros krypčių. Verslininkų pastangos įsilieti į šalies ir visos Europos erdvę pavyks tik tada, kai šiam sektoriui bus skiriama daugiau dėmesio.

Kaip tik šios aplinkybės lėmė Plungės rajono savivaldybės sprendimą atlikti papildomus tyrimus. Projektas, dalimis finansuojamas iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialiosios programos (15 tūkst. Lt) bei Plungės rajono savivaldybės (18 tūkst. Lt) lėšų pradėtas 2002 metų liepos 12 ir buvo tęsiamas iki gruodžio 12 d.

Plungės rajono 2002 - 2006 metų smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programai parengti buvo suburta darbo grupė, kuriai vadovavo Lietuvos regioninių tyrimų instituto direktorė Doc. dr. Rita Bagdzevičienė. Darbo grupės veikloje labai aktyviai dalyvavo bei įnešė svarų indėlį į programos rengimą Lietuvos regioninių tyrimų instituto, Plungės rajono savivaldybės, Kauno technologijos universiteto ir kitų organizacijų atstovai dr. Justinas Rimas, dr. Arimantas Račkauskas, dokt. Jurgita Zemblytė, dokt. Jolita Vasiliauskaitė ir kt.

Programos tikslai: išanalizuoti smulkaus ir vidutinio verslo situaciją Plungės rajone; nustatyti Plungės rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros prioritetus, verslo plėtros kryptis bei priemones.

Programos uždaviniai: apibūdinti bendrą smulkaus ir vidutinio verslo situaciją rajone, palyginti ją su kitų rajonų situacija ir situacija Lietuvoje; įvertinti smulkaus ir vidutinio verslo bei ekonomikos plėtros aplinką, palyginti ją su kitų rajonų aplinka ir aplinka visoje respublikoje; atlikti rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros analizę įvertinant smulkaus bei vidutinio verslo situacijos ir sąlygų verslui plėtoti rajone stipriąsias ir silpnąsias puses, galimybes ir kliūtis; suformuoti Plungės rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strategiją.

Atsižvelgiant į Ilgalaikės Lietuvos ūkio plėtros strategijos, kitų dokumentų nuostatas, remiantis Plungės rajono savivaldybės, verslo organizacijų pasiūlymais buvo suformuotos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tikslai, uždaviniai ir numatytos konkrečios priemonės, sudarančios prielaidas harmoningai plėtoti visus analizuojamus smulkaus ir vidutinio verslo sektorius, ypatingai akcentuojant paramos smulkiam ir vidutiniam verslui infrastruktūrą (informacijos sklaidą, finansavimo šaltiniai ir pan.) bei verslininkų kvalifikaciją ir gebėjimus.

Plėtojant smulkų ir vidutinį verslą, pirmiausia numatoma ugdyti rajono specialistų (savivaldybės tarnautojų bei verslininkų) gebėjimus inicijuoti ir vykdyti smulkiam ir verslui plėtoti nukreiptus projektus bei formuoti rėmimo institucinę sistemą. Antrasis smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos strateginis tikslas - gyventojų verslumo ugdymas. Nors statistinė informacija rodo, jog smulkaus ir vidutinio verslo subjektų skaičius Plungės rajone yra didelis, informacijos prieinamumo, švietimo ir profesinio rengimo reikšmės didinimas, sėkmingų verslo plėtros pavyzdžių sklaida sudarytų didesnes galimybes mažinti verslo kūrimo riziką, taip paskatindami vietos gyventojus imtis užimtumo iniciatyvų. Trečiasis programos strateginis tikslas - investicijų skatinimas. Šioje programoje investicijų pritraukimo veikla pirmiausia nukreipta į investavimo galimybių identifikavimą bei informacijos sklaidą.

Įvykdžius programos priemones, tikimasi, kad padidės smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus dalis Plungės rajono bendrajame vidaus produkte, padidės eksportas, išsiplės Plungės, o kartu ir kitų aplinkinių rajono įmonių vidaus ir tarptautinės rinkos; padidės verslo efektyvumas ir konkurencingumas; bus išsaugota ir sukurta naujų darbo vietų; pamažu didės realusis darbo užmokestis, veiks verslo informacijos teikimo, konsultavimo infrastruktūra; atsiras naujų ryšių tarp Plungės rajono bei kitų regionų ir šalių įmonių ir organizacijų.