LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

PHARE 2000 Ekonomine ir Socialine Sanglauda

Verslo įmonių skatinimas naudotis informacinėmis technologijomis konkurencingumo didinimui (mobilios kompiuterinės klasės pagalba)

Trumpas projekto aprašymas

Bendras projekto tikslas - skatinti regioninę plėtrą per verslo ir žmogiškųjų išteklių plėtrą bei ekonominę ir socialinę sanglaudą. Projektas buvo skirtas išsiaiškinti svarbiausius verslo atstovų poreikius kelti kvalifikaciją ir diegti inovacijas bei verslo konkurencingumo didinimui panaudoti Informacinių technologijų galimybes. Pagal atlikto tyrimo rezultatus buvo paruošta specializuota mokymo programa ir metodinės dėstymo priemonės bei pravesti mokymai suinteresuotiems verslo įmonių atstovams tikslinio Tauragės regiono mažuosiuose miesteliuose (šio projekto rėmuose mokymai buvo pravesti 10 vietovių ir bendrai apmokyti iki 200 įmonių atstovų). 

Mokymuose įmonių atstovai buvo supažindinti su verslo vadybos, planavimo klausimais, inovacinių projektų ruošimu bei valdymu, su informacinių technologijų galimybių panaudojimu versle, be to, buvo sudarytos galimybės individualiai dirbti kompiuteriu. 

Projekto metu buvo siekiama, kad mokymus išklausę verslininkai savo veikloje imtų naudotis nauja verslo vadybos ir inovacijų diegimo praktika, naudotųsi informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis (pvz., informacijos paieška, informacijos talpinimu internete, elektroniniu paštu, elektronine bankininkyste, elektroninės komercijos organizavimu, kompiuterizuota buhalterine apskaita ir pan.)

Vykdydami projekto veiklas, siekėme skatinti įmonių sklandžią veiklą bei verslininkų iniciatyvas, didinti įmonių konkurencingumą, padėti regiono verslo įmonėms plėtoti naujas technologijas bei įeiti į naujas rinkas. Mokymams pasibaigus po vieną kompiuterį yra palikta 10-yje mažųjų miestelių, kur verslininkai ir toliau gali jais viešai naudotis. Be to, 2-jų verslo įmonių bei 9-nių seniūnijų (seniūnijos internetiniame puslapyje pateikė informaciją apie visas toje seniūnijoje veikiančias verslo įmones) yra sukurti informaciniai puslapiai internete.

Projektas buvo vykdomas keliais etapais: įvadinė ir baigiamoji konferencijos; regiono mažųjų miestelių verslo įmonių poreikių tyrimas, siekiant įvertinti Tauragės apskrities verslo įmonių personalo gebėjimus ir poreikius; informacinių technologijų (IT) įrangos bei paslaugų pirkimas; mokymo seminarai bei konsultacijos; projekto monitoringas ir įvertinimas.

Projekte pasiekti rezultatai

Numatyti projekto rezultatai 

Pasiekti rezultatai

Kokybiniai rezultatai 

Išsami ataskaita apie esamus verslininkų kvalifikacijos kėlimo poreikius, pagrindines problemas su kuriomis susiduriama bei jų sprendimo būdus. Išsami ataskaita apie esamus verslininkų kvalifikacijos kėlimo poreikius, pagrindines problemas su kuriomis susiduriama bei jų sprendimo būdus.
Sukurti tinklą, informacijos perdavimui ir sklaidai.  Sukurtas tinklas, informacijos perdavimui ir sklaidai (projekto metu buvo glaudžiai bendradarbiaujama tarp Lietuvos regioninių tyrimų instituto, regioninės projektų valdymo institucijos, Tauragės apskrities bei savivaldybių atstovais, seniūnijomis. Buvo keičiamasi kontaktais ir ateity šiais kontaktais planuojama pasinaudoti inicijuojant naujus projektus).
Daugiau nei 85 proc. įmonių bus patenkintos suteiktomis mokymo ir konsultacijų paslaugomis. 98,66 proc. įmonių atstovų, dalyvavusių mokymuose, mokymus vertino puikiai ir gerai; 1,34 proc. - patenkinamai; vertinimo nepatenkinamai ir blogai - nebuvo.

Kiekybiniai rezultatai 

Apklausti 220 verslo subjektų. Apklausta 340 verslo įmonių atstovų. 
Suteikti 400 valandų paskaitų įvairiomis verslo bei informacinių technologijų temomis. Suteikta 400 valandų paskaitų įvairiomis verslo bei informacinių technologijų temomis.
Suteikti 160 valandų konsultacijų.  Suteikta 160 valandų konsultacijų.
10 žmonių kiekviename iš 10 miestelių bus supažindinti su naujomis informacijos ir komunikacijos priemonėmis (apmokyti naudotis kompiuteriu bei Internetu). Apie 20 žmonių kiekviename iš 10 miestelių supažindinti su naujomis informacijos ir komunikacijos priemonėmis (apmokyti naudotis kompiuteriu bei Internetu).
10 žmonių, kiekviename miestelyje pakels kvalifikaciją informacijos valdymo srityje.  Apie 20 žmonių, kiekviename miestelyje pakėlė kvalifikaciją informacijos valdymo srityje.
Bus sukurta 120 naujų elektroninio pašto adresų.  Sukurta 240 naujų elektroninio pašto adresų.
10 verslo įmonių informaciniai puslapiai bus patalpinti katalogo ENIRO "Visa Lietuva" tinklapyje.  2-jų verslo įmonių bei 9-nių seniūnijų (seniūnijos internetiniame puslapyje pateikė informaciją apie visas toje seniūnijoje veikiančias verslo įmones) informaciniai puslapiai patalpinti katalogo ENIRO "Visa Lietuva" tinklapyje.
10 verslo įmonių pradės naudotis elektroninės komercijos paslaugomis.  12 verslo įmonių pradėjo naudotis elektroninės komercijos paslaugomis (Įndividuali L.Raižienės įmonė "Tauragės tvoros", UAB "Argva", UAB "Linelis", UAB "Meliovesta", TŪB "Remdeta", UAB "Pagėgių komunalinis ūkis", UAB "Enona", UAB "Jurbarko veterinarinė vaistinė", A. Bardausko individuali įmonė, UAB "Hidroprojektas", UAB "Šilalės vaistinė", UAB "Amerija").
100 verslininkų gaus kvalifikacinius pažymėjimus.  200 mokymų dalyvių (tame tarpe 122 verslo įmonių atstovai, įskaitant ūkininkus, buhalterius, kasininkus) ir gavo kvalifikacinius pažymėjimus.
Bus parengta ir išplatinta 120 kopijų spausdintos mokymų medžiagos. Parengta ir išplatinta 240 kopijų spausdintos mokymų medžiagos.
Bus parengta ir išplatinta 120 kopijų mokymų medžiagos kompaktiniame diske. Parengta ir išplatinta 120 kopijų mokymų medžiagos kompaktiniame diske.
Bus organizuotos 2 konferencijos (atidaromoji ir baigiamoji). Organizuotos 2 konferencijos (atidaromoji ir baigiamoji).
Projektui pasibaigus, po vieną kompiuterį su Interneto ryšiu liks kiekviename miestelyje (bibliotekoje ar seniūnijoje), kad įmonių atstovai ir toliau galėtų naudotis elektroniniu paštu ir kitomis paslaugomis.  Projektui pasibaigus, po vieną kompiuterį su Interneto ryšiu liko kiekviename miestelyje, kad įmonių atstovai ir toliau galėtų naudotis elektroniniu paštu ir kitomis paslaugomis.