LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

PALANGOS MIESTO STRATEGINIO PLANO RENGIMAS

Palangos savivaldybė ir Lietuvos regionininių tyrimų institutas 2003 pasirašė sutartį dėl Palangos miesto strateginio plano rengimo.

Palangos savivaldybės ilgalaikės plėtros strategija (plėtros strateginis planas) -tai strateginio planavimo dokumentas, atspindintis savivaldybės plėtros viziją ilgalaikiu laikotarpiu, pagrįstą politinės, ekonominės, socialinės, kultūrinės, teisinės situacijos analize.

Strateginio plano uždavinys -nustatyti Palangos miesto vietą ir reikšmę šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai ir suformuluoti alternatyvias plėtros perspektyvas bei rekomenduoti nacionalinių ir ES struktūrinių fondų lėšų išdėstymo schemas, siekiant subalansuoti investicijas, nukreiptas į maksimalią naudą mieste.

Palangos miesto plėtros strateginis planas turėtų tapti pagrindiniu planavimo dokumentu, kuris padėtų suderinti tarpusavyje ir integruotų Palangos miesto ir valstybės bendrąsias bei šakines strategijas. Todėl tikslinga, kad miesto ilgalaikės plėtros plane būtų numatyta ilgalaikė plėtros vizija ir joje atsispindėtų tarpusavyje suderintos visų sektorių ilgalaikės plėtros kryptys.Verta pasvarstyti, ar nevertėtų strategijos formuoti

Aprobavus miesto plėtros strateginį planą, ūkio subjektai bei institucijos turėtų pakankamai konkrečias gaires arba atspirties taškus rengiant atitinkamų sektorių strategijas bei kitus planavimo dokumentus. Be to, kiekvienais metais formuojant ir tvirtinant biudžetą visuomenei bei tarybos nariams būtų labai aiškiai parodyti ne tik vienerių metų siekiami rezultatai, bet ir tolimesnė kurorto vystymosi perspektyva. Juo aiškiau būtų parodyta tolimesnė vystymosi perspektyva, juo suprantamesni ir priimtinesni būtų trumpalaikiai uždaviniai.

Remiantis strateginio planavimo principais Vykdytojas organizuoja Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano rengimo procesą, kurio metu turi būti atlikti šie darbai:

  1. Pasirengimas strateginio plano ruošimui ir informacijos sklaida, užtikrinant visuomenės informavimą strateginio plano rengimo eigoje, Palangos miesto plėtros strateginio plano projekto viešą svarstymą, derinimo procedūrų laikymąsi bei pateikimą svarstyti Palangos miesto savivaldybės tarybai. (I etapas).
  2. Ne mažiau 2 išvažiuojamųjų seminarų tikslinei strateginio plano rengimo proceso 18 - 20 dalyvių grupei organizavimas. (II-IV etapai).
  3. Palangos miesto ekonominės - socialinės būklės analizės, identifikuojant ir suformuluojant Palangos miesto savivaldybės strategines problemas, atlikimas. (II etapas).
  4. Palangos miesto vizijos, misijos, plėtros prioritetų, tikslų, uždavinių nustatymas ir priemonių plano tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, parengimas. (III etapas).
  5. Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano dokumento parengimas. (IV etapas).
  6. Tolimesnės strateginio plano įgyvendinimo ir monitoringo sistemos parengimas. (V etapas).