LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginio plano rengimo 

Rajono ilgalaikės plėtros strategija (plėtros strateginis planas) - tai strateginio planavimo dokumentas, atspindintis rajono plėtros viziją ilgalaikiu laikotarpiu, pagrįstą politinės, ekonominės, socialinės, kultūrinės, teisinės situacijos analize. 

Strateginio plano tikslas - nustatyti Kupiškio rajono vietą ir reikšmę šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai ir suformuluoti alternatyvias plėtros perspektyvas bei rekomenduoti nacionalinių ir ES struktūrinių fondų lėšų išdėstymo schemas, siekiant subalansuoti investicijas, nukreiptas į maksimalią naudą rajone.

Aprobavus rajono plėtros strateginį planą, ūkio subjektai bei institucijos turėtų pakankamai konkrečias gaires arba atspirties taškus rengiant atitinkamų sektorių strategijas bei kitus planavimo dokumentus. Be to, kiekvienais metais formuojant ir tvirtinant biudžetą visuomenei bei tarybos nariams būtų labai aiškiai parodyti ne tik vienerių metų siekiami rezultatai, bet ir tolimesnė rajono vystymosi perspektyva. Juo aiškiau būtų parodyta tolimesnė vystymosi perspektyva, juo suprantamesni ir priimtinesni būtų trumpalaikiai uždaviniai.

Parengus Kupiškio rajono plėtros strateginį plėtros planą būtų praktiškai pradėta kurti hierarchiška planavimo sistema, paremta strateginio planavimo principais: ilgalaikė vizija siekianti keliolika metų perspektyvą, ilgalaikės sektorinės strategijos, institucijų strateginiai veiklos planai trejiems metams su orientaciniais finansais ir su patvirtintais vienerių metų finansais. Ši sistema beveik atitiktų galiojančiame Vyriausybės įstatyme paminėtus planavimo laikotarpius.

Rengiant Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginį planą (toliau - Strateginį planą), būtina įvykdyti penkis etapus:

1. Sudaryti prielaidas sėkmingai parengti Strateginį planą.
2. Išanalizuoti rajono ekonominę ir socialinę situaciją, identifikuoti strategines rajono problemas.
3. Parengti ir Taryboje patvirtinti rajono raidos viziją, prioritetus bei priemonių planą.
4. Organizuoti viešą Strateginio plano svarstymą.
5. Parengti ir Taryboje patvirtinti tolimesnio projekto palaikymo sistemą.

 

Atgal