LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

PHARE 2000 Ekonomine ir Socialine Sanglauda

Informacinių technologijų panaudojimas jaunimo ekonominių žinių ir verslumo įgūdžių ugdymui, transformuojantis darbo rinkos poreikiams

Trumpas projekto aprašymas

Bendras projekto tikslas - pagerinti sunkiai į darbo rinką besiintegruojančių asmenų kvalifikaciją, įgūdžius ir verslumą. Dalyvavę Kazlų Rūdoje organizuotuose mokymuose asmenys lengviau prisitaikys prie besikeičiančių rinkos sąlygų, labiau atitiks vietos ir regiono poreikius, turės didesnes galimybes susirasti norimą ir turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą. 

Projektas buvo skirtas išsiaiškinti svarbiausius sunkiai į darbo rinką besiintegruojančių asmenų poreikius, kelti jų kvalifikaciją ir ugdyti verslumą, panaudojant informacinių technologijų galimybes. 

Remiantis projekto įgyvendinimo metu atlikto tyrimo rezultatais buvo paruošta specializuota mokymo programa, metodinės dėstymo priemonės bei organizuojami mokymai suinteresuotiems dalyviams. Iš viso projekto metu kompiuterinio raštingumo apmokyti 36 jauni žmonės nuo 16 iki 25 metų amžiaus iš Kazlų Rūdos savivaldybės, jiems įteikti Europos kompiuterių vartotojo pažymėjimai (ECDL) ir sertifikatai, patvirtinantys, kad yra išklausyti ekonominės - vadybinės pakraipos kursai.

Organizuojamiems mokymams pravesti VšĮ "Kazlų Rūdos verslo inkubatoriuje" išplėsta turima kompiuterinė klasė ir sukomplektuotos 12 darbo vietų (6 iš jų naujos), apjungtos į tinklą per vieną serverį su išėjimu į Internetą, su vaizdų grafiniu atvaizdavimu bei visa reikiama programine įranga.

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su verslo vadybos ir planavimo klausimais, inovacinių projektų ruošimo bei valdymo pagrindais, informacinių technologijų galimybių panaudojimu versle skatinimo būdais (pvz.: įmonės kompiuterizavimu, e-komercija, klientų bei partnerių paieška ir pan.). Projekto dalyviams buvo suteiktos galimybės savarankiškai dirbti kompiuterinėje klasėje su kvalifikuotų konsultantų pagalba.

Įgyvendinant projekto veiklas buvo siekiama, kad mokymus išklausę dalyviai įgytų naujų žinių ir lengviau susirastų darbą, atitiktų kintančius regiono darbdavių poreikius. Projekto dalyviai išmoko naudotis verslo vadybos ir inovacijų diegimo žiniomis bei informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis (pvz.: verslo informacijos paieška, informacinės medžiagos talpinimas Internete, elektroninis susirašinėjimas, bankinių atsiskaitymų organizavimas ir e-komercijos organizavimas, buhalterinės apskaitos kompiuterizavimas ir pan.).

Projekto veiklos buvo orientuotos į bedarbius ir sunkiai į darbo rinką besiintegruojančius asmenis: jaunimą iki 25 m. Visos projekto veiklos buvo suskirstytos į kelis etapus: įvadinis ir baigiamasis seminarai; sunkiai į darbą besiintegruojančių asmenų poreikių tyrimas, siekiant įvertinti jų gebėjimus ir poreikius; IT įrangos pirkimas; mokymo seminarai bei konsultacijos; projekto monitoringas ir įvertinimas.

Projekto metu pasiekti rezultatai

Numatyti projekto rezultatai: 

Pasiekti rezultatai:

Parengti išsamią ataskaitą apie esamus jaunimo kvalifikacijos kėlimo poreikius, pagrindines problemas su kuriomis susiduriama bei jų sprendimo būdus.

Parengta išsami ataskaita apie esamus jaunimo kvalifikacijos kėlimo poreikius, pagrindines problemas su kuriomis susiduriama bei jų sprendimo būdus.

Sukurti tinklą, informacijos perdavimui ir sklaidai. 

Sukurtas tinklas, informacijos perdavimui ir sklaidai (projekto metu buvo glaudžiai bendradarbiaujama tarp Lietuvos regioninių tyrimų instituto, Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus, regioninės projektų valdymo institucijos, Marijampolės apskrities bei savivaldybių atstovais, seniūnijomis. Buvo keičiamasi kontaktais ir ateity šiais kontaktais planuojama pasinaudoti inicijuojant naujus projektus).

Daugiau nei 95 proc. dalyvių bus patenkinti suteiktomis mokymų ir konsultacijų paslaugomis.

 43,66 proc. dalyvių mokymus vertino puikiai, 35,71 proc. - gerai, 18,65 proc. - patenkinamai, 1,98 proc. - nepatenkinamai.

Apklausti 146 potencialius dalyvius. 

Apklausti 164 dalyviai, tačiau 18 anketų neatitiko reikalavimų, todėl buvo vertinamos 146 anketos.

Suteikti 308 valandas paskaitų įvairiomis verslo bei informacinių technologijų temomis.

 Suteikta 696 valandos paskaitų įvairiomis verslo bei informacinių technologijų temomis.

Suteikti 112 valandų konsultacijų. 

Suteikta 216 valandų konsultacijų.

Surinkti 3 grupes po 12 žmonių, kurios bus supažindintos su naujomis informacijos ir komunikacijos priemonėmis. 

Surinktos 3 grupės po 12 žmonių, kurios buvo supažindintos su naujomis informacijos ir komunikacijos priemonėmis.

Bus sukurti 36 nauji elektroninio pašto adresai.

Buvo sukurti 36 nauji elektroninio pašto adresai.

14 dalyvių pradės naudotis el. komercijos paslaugomis 

14 dalyvių pradėjo naudotis el. komercijos paslaugomis.

36 dalyviai gaus Europos kompiuterių vartotojo pažymėjimus (European Computer Driving Licence - ECDL) bei sertifikatus, patvirtinančius, kad išklausė ekonominės - vadybinės pakraipos modulius. 

36 dalyviai gavo Europos kompiuterių vartotojo pažymėjimus (European Computer Driving Licence - ECDL) (Priedas Nr. 8); 37 dalyviai gavo sertifikatus, patvirtinančius, kad išklausė ekonominės - vadybinės pakraipos modulius.

Parengti ir išplatinti 36 kopijas spausdintinos mokymų medžiagos.

Parengtos ir išplatintos 37 kopijos spausdintinos mokymų medžiagos.

Parengti ir išplatinti 36 kopijas mokymų medžiagos kompaktiniame diske.

 Parengta ir išplatinta 36 kopijos mokymų medžiagos kompaktiniame diske.

Organizuoti 2 konferencijas (atidaromąją ir baigiamąją).

Organizuotos 2 konferencijos (atidaromoji ir baigiamoji).

Įsigyti 8 personalinius kompiuterius.

Nupirkti 8 personaliniai kompiuteriai.

Įsigyti 1 nešiojamąjį kompiuterį.

Nupirktas 1 nešiojamas kompiuteris.

Įsigyti Multimedia įrangą. 

Nupirkta Multimedia įranga.

Įsigyti nespalvotą lazerinį spausdintuvą.

 Nupirktas nespalvotas lazeris spausdintuvas.

Įsigyti spalvotą lazerinį spausdintuvą.

Nupirktas spalvotas lazerinis spausdintuvas.

Įsigyti skaitmeninį kopijavimo aparatą. 

Nupirktas skaitmeninis kopijavimo aparatas.

Įsigyti grafo projektorių.

Įsigytas grafo projektorius.

Įsigyti ofiso darbo programas MS Office XP PRO Windows 32 Lithuanian, MS Office Small Business Lithuanian OEM 

Įsigyta ofiso darbo programa MS Office XP PRO Windows 32 Lithuanian

Įsigyti operacinę sistemą Windows XP OEM Lithuanian kartu su personaliniais kompiuteriais ir nešiojamu kompiuteriu 

Įsigyta operacinė sistema Windows XP OEM Lithuanian kartu su personaliniais kompiuteriais ir nešiojamu kompiuteriu