LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS STRATEGINIS PLANAS

Biržų rajono savivaldybė ir Lietuvos regioninių tyrimų institutas 2004 metų balandžio mėnesio 5 dieną pasirašė sutartį dėl Biržų rajono strateginio plano 2005-2015 metams rengimo. 

Parengto dokumento tikslas buvo nustatyti Biržų rajono vietą ir reikšmę šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai ir suformuluoti alternatyvias plėtros perspektyvas bei rekomenduoti nacionalinių ir ES struktūrinių fondų lėšų išdėstymo schemas. Buvo parengta Biržų rajono ekonominės socialinės būklės analizė, suformuluota Biržų rajono vizija, plėtros prioritetai, tikslai bei pateiktas priemonių planas tikslų ir uždavinių įgyvendinimui 2005-2015 metams.  

 

BIRŽŲ RAJONO VIZIJA

Biržų rajonas – Lietuvos ekologiškos veiklos centras, įdomus, jaukus ir svetingas šiaurės Lietuvos kraštas

 

BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS PRIORITETAI

Biržų rajono plėtra yra skirstoma į tris prioritetus*, kurie yra konkretinami tikslais, o tikslai – į uždaviniais. Kiekvienas uždavinys susideda iš vienos ar daugiau priemonių.

1. PRIORITETAS. RAJONO EKONOMINĖ PLĖTRA

2. PRIORITETAS. NAUJOVĖMS IMLIOS IR PILIETIŠKOS VISUOMENĖS FORMAVIMAS

3. PRIORITETAS. GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMAS NUOLAT BESIKEIČIANTIEMS GYVENTOJŲ POREIKIAMS

* Prioritetai nėra išdėstyti svarbumo tvarka. 

Rengiant Biržų rajono strateginį planą, buvo organizuojami įvairūs pristatymai bei viešos diskusijos, kuriuose dalyvavo rajono savivaldybės administracijos darbuotojai bei Tarybos nariai, verslo sektoriaus, švietimo įstaigų bei kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

Su Biržų rajono strateginiu planu bei strateginio plano priežiūros sistema 2005-2015 metams plačiau galima susipažinti Biržų rajono savivaldybės tinklalapyje.

Andrius Zuoza

Lietuvos regioninių tyrimų institutas, 
Donelaičio g. 60-403, 
LT-3000 Kaunas; 
tel./faksu (37) 423251, (37) 423725 arba 
el. paštas: lrti@lrti.lt