LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Phare 2001 Ekonominės ir socialinės sanglauda Lietuvoje.
Subsidijų programa: profesinis rengimas siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos.

Biblioteka - viešasis bendruomenės informacinis centras

Projekto tikslas - skatinti informacinės ir žinių visuomenės formavimą atokiose vietovėse, padidinti informacijos prieinamumą jų gyventojams, sudaryti jiems palankias sąlygas mokymuisi ir verslo plėtrai. Projekte orientuojamasi į Kauno apskrities atokių vietovių viešųjų bibliotekų darbuotojus ir vietos bendruomenes, susiduriančias su ribotomis informacijos paieškos ir panaudojimo galimybėmis.

Projekto tikslui įgyvendinti Kauno apskrities viešųjų bibliotekų darbuotojams bus suteiktos darbui viešajame informaciniame centre būtinos žinios ir įgūdžiai. Tai leis bibliotekininkams pasirengti bibliotekų kompiuterizavimui ir proaktyviai reaguoti į visuomenės poreikių pokyčius.

Mokymų metu bibliotekų darbuotojai išklausys informacinio raštingumo (2 lygių) ir ekonomikos ir vadybos kursą, skirtą pademonstruoti, kaip įgytus kompiuterinio raštingumo įgūdžius galima panaudoti efektyvesniam bibliotekininkų funkcijų vykdymui. Ypatingas dėmesys šio kurso metu bus skiriamas ES subsidijų įsisavinimui reikalingoms žinioms, tęstiniam mokymuisi ir verslumo ugdymui. Klausytojams bus suteikti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimai - European Computer Driving Licences (ECDL) ir sertifikatai, patvirtinantys, kad išklausytas ekonominių, vadybinių modulių kursas.

Konsultuojami projekto lektorių, mokymuose įgytus įgūdžius ir žinias bibliotekų darbuotojai pradės taikyti išvažiuojamųjų mokymų-seminarų miestelių bendruomenėms metu. Šių seminarų vykdymui bus įrengtas mobilus informacinis centras - Infobusas - su aštuoniomis kompiuterinėmis darbo vietomis. Mokymų-seminarų metu perteiktos žinios ir informacija padės aktyviausiems vietos bendruomenių gyventojams išmokti naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos priemonėmis ieškant įsidarbinimo galimybių, sukels jiems naujų savarankiško verslo idėjų, skatins nuolatinį mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą. Projekto dėka bus įkurta dešimt viešųjų informacinių centrų. Jų veikla sumažins periferinių vietovių informacinę atskirtį, skatins socialinę-ekonominę plėtrą.

Projektas bus vykdomas keliais etapais: paruošiamieji projekto darbai; bibliotekos darbuotojų mokymai ir mobilaus informacinio centro (Infobuso) veikla; viešųjų informacinių centrų steigimas ir baigiamasis seminaras-konferencija; informacijos apie projektą sklaida; projekto veiklų monitoringas ir vidinis vertinimas, ataskaitų ruošimas.