LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

 

PHARE SPP Utenos apskrities kaimo plėtros bandomojo projekto IV priemonė "MOKYMAI".

2001m. liepos mėnesį Lietuvos regioninių tyrimų institutas laimėjo konkursą vesti mokymus Utenos apskrityje.

Projekto tikslai

Apmokyti paramos gavėjus įgyvendinti ES finansuojamus projektus bei suteikti informaciją apie šiems projektams keliamus specifinius reikalavimus (paraiškos rengimą, projektų finansinį valdymą, konkursų organizavimą, atskaitų rengimą).

Šių tikslų įgyvendinimui organizuojami mokymai. Visi paramos gavėjai bus įtraukti į mokymus bei seminarus arba jiems suteiktos pageidaujamos konsultacijos. Ši priemonė įgyvendinama atsižvelgiant į paramos gavėjų specifines charakteristikas pagal finansuojamas priemones:
- paramą alternatyviai ūkio veiklai;
- paramą kaimo turizmui;
- paramą SVV įmonėms.

Mokymų programa apėmė visas pageidaujamų mokymų temas, nurodytas techninėje užduotyje.

Rezultatas

Skaitytų paskaitų ciklas padės ateityje efektyviai naudotis PHARE 2000 bei SAPARD parama, bei finansavimą laimėjusiems paraiškovams efektyviau įgyvendinti projektus bei išvengti klaidų.
Dar vienas iš svarbiausių projekto rezultatų, tai mokymų metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai tarp vietos ūkininkų perduodant gerąją patirtį. Jau "atidaromojo" seminaro metu kiekvienas paramos gavėjas bei mokymuose dalyvaujantis asmuo supažindindavo su savo veikla, problematika bei perspektyvomis. Šios įžanginės paskaitos metu užsimezgė ryšiai tarp apskrities verslininkų bei ūkininkų, kuriems aktualios panašios problemos , dalyviai pasidalindavo skirtingais jų sprendimo būdais bei rezultatais.
Būtent dalyvių (žodinės) apklausos metu buvo akcentuota šių ryšių svarba tiek patirties pasidalijimui, tiek tolimesnių bendrų paraiškų sėkmingam rengimui bei įgyvendinimui. 

Projekto išdava: 

· Mokymai ES finansuojamų projektų valdymo tematika 
· Mokymai verslo aplinkos organizavimo tematika (marketingas, verslo plano parengimas, finansavimo šaltinių paieška, finansų valdymas ir kt.) 
· Kiti specifiniai mokymai ir konsultacijos žemės ūkio, smulkaus ir vidutinio verslo organizavimo ir kt. srityse (pagal dalyvių pageidavimus)

Visiems mokymų dalyviams mokymų ciklo pabaigoje įteikti pažymėjimai.

Kelios akimirkos iš mokymų Utenos apskrityje

Mokymų dalyviai

Pažymėjimų įteikimas