LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
K. Donelaičio 33, 44240 Kaunas
Tel +370 61255865
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
http://www.lrti.lt/images/logo.gif

Projektai  

PROJEKTO „VIETOS BENDRUOMENIŲ PILIETINIO AKTYVUMO IR DEMOKRATINIO DALYVAVIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS“ TIKSLINĖS GRUPĖS 33 ATSTOVŲ DARBINIO VIZITO Į NORVEGIJĄ GEROJI PATIRTIS

 

 

programos_zenklas_apf

Lietuvos delegacijos darbinio vizito į Norvegijos Karalystę metu buvo siekta su projekto partneriais Norvegijoje bei jų parinktais valdžios, švietimo ir profesinio bei pilietinio ugdymo, visuomeninių ir verslo organizacijų atstovais aptarti, kaip plėtoti pilietines iniciatyvas savivaldos ir regioniniu lygmeniu, įtraukiant suinteresuotas bendruomenes ir piliečių interesų grupes tiksliniuose regionuose, skatinant tarpinstitucinę partnerystę tarp vietos valdžios, vietos bendruomenių ir pačių piliečių, taikant skirtingus interesų derinimo modelius ir prieigas, didinančias demokratiją ir palaikančias įvairias pilietines iniciatyvas bei didinančias gyventojų įsitraukimą į vietos politikos darbotvarkę bei viešųjų paslaugų teikimą, darbo rinką ar prisidedant prie didesnės gyventojų gyvenimo kokybės kūrimo konkrečiose teritorijose, skatinant gyventojų žinių siekimą, pilietinį aktyvumą, socialinį pasitikėjimą ir lyderystę, pasinaudojant partnerių šiose srityse sukaupta patirtimi ir gerųjų pavyzdžių vietoje stebėjimu.

Lietuvos delegacijos darbinio vizito į Norvegijos Karalystę metu buvo siekta su projekto partneriais Norvegijoje bei jų parinktais valdžios, švietimo ir profesinio bei pilietinio ugdymo, visuomeninių ir verslo organizacijų atstovais aptarti, kaip plėtoti pilietines iniciatyvas savivaldos ir regioniniu lygmeniu, įtraukiant suinteresuotas bendruomenes ir piliečių interesų grupes tiksliniuose regionuose, skatinant tarpinstitucinę partnerystę tarp vietos valdžios, vietos bendruomenių ir pačių piliečių, taikant skirtingus interesų derinimo modelius ir prieigas, didinančias demokratiją ir palaikančias įvairias pilietines iniciatyvas bei didinančias gyventojų įsitraukimą į vietos politikos darbotvarkę bei viešųjų paslaugų teikimą, darbo rinką ar prisidedant prie didesnės gyventojų gyvenimo kokybės kūrimo konkrečiose teritorijose, skatinant gyventojų žinių siekimą, pilietinį aktyvumą, socialinį pasitikėjimą ir lyderystę, pasinaudojant partnerių šiose srityse sukaupta patirtimi ir gerųjų pavyzdžių vietoje stebėjimu.

Vizito Norvegijoje metu semtasi žinių ir gerosios patirties pavyzdžių iš centrinės valdžios - Norvegijos Karalystės Vietinės valdžios ir modernizavimo ministerijos ir Vietos savivaldos asociacijos (Osle), regioninės valdžios – Vestland apskrities administracijos (Vestland fylkeskommune) (padaliniuose Leikangeryje ir Bergene) bei Hardangerio regiono (penkių savivaldybių) plėtros tarybos, o taip pat šių institucijų parinktų vietinių partnerių pagal sudarytą darbinių vizitų programą.

Darbinių seminarų metu Lietuvos delegacijos nariai su Norvegijos Karalystės Vietinės valdžios ir modernizavimo ministerijos bei kitų viešojo administravimo institucijų ir piliečių visuomeninių organizacijų atstovais aptarė Norvegijos Karalystės įgyvendinamą demokratijos ir piliečių į(si)traukimo į visus viešojo valdymo lygmenis politiką. Susitikimų metu buvo pristatyti Norvegijos regioninės politikos įgyvendinimo instrumentai ir strateginio planavimo proceso reglamentavimas bei derinimas su visuomene; viešųjų paslaugų teikimo tobulinimas, atsižvelgiant į verslo bei piliečių ir bendruomeninių organizacijų poreikius; nevyriausybinių organizacijų stiprinimas ir piliečių įsitraukimo į viešąsias iniciatyvas skatinimas ir gerieji pavyzdžiai. Buvo akcentuota Piliečių visuomeninių organizacijų ir vietos veiklos grupių lyderių ugdymo bei tarpusavio bendradarbiavimo skatinimo svarba. Ministerijos atstovai perteikė ir Norvegijos Karalystės Vietos savivaldos asociacijos dedamas pastangas gerinant žmogaus teisių, demokratijos ir gerojo valdymo stiprinimo politiką bei reglamentavimą ir įgyvendinamas konkrečias priemones, o taip pat apie visų lygių viešojo valdymo institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir pilietinių organizacijų atstovų įtraukimą į sprendimų priėmimą, o taip pat kaip šios iniciatyvos iš nacionalinio lygmens pasiekia regioninį palaikymą ir įgyvendinimą vietos savivaldos lygmenimis; kaip visa tai pavyksta įgyvendinti net ir labai nutolusiose kaimiškosiose vietovėse, kur vietos bendruomenėms galbūt sunkiau ir suprasti, ir įgyvendinti demokratijos ir darnaus vystymosi tikslų siekimo principus; kaip užtikrinamas tolygus regionų vystymasis, ir kaip į visų lygių strateginį planavimą yra įtraukiami vietos bendruomenių bei verslo asocijuotų organizacijų atstovai. Delegacijos nariams buvo įdomu išgirsti koks bendras Norvegijos piliečių įsitraukimo į viešąjį valdymą aktyvumas ir kokiomis priemonėmis jis skatinamas bei kaip ugdomi ir skatinami vietos bendruomenių lyderiai. Kokios priemonės taikomos Norvegijoje skatinant bendruomeninių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą ir patirties mainus, o taip pat kokias galimybes jos gali turėti tarkim bendradarbiavimui su Lietuvos bendruomenėmis. Buvo diskutuota, ką Norvegijos partneriai rekomenduoja Lietuvos vietos savivaldos politikams ir bendruomenių lyderiams (delegacijos 33 nariams), siekiant demokratijos plėtros ir piliečių aktyvesnio įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir įvairių iniciatyvų projektinį įgyvendinimą; kaip informacinės technologijos galėtų padidinti piliečių dalyvavimą politinėje darbotvarkėje bei viešųjų paslaugų prieinamumo didinime nutolusiose gyvenvietėse ir kaimiškuosiuose regionuose, siekiant mažinti socialinę-ekonominę atskirtį tarp miesto ir kaimo, tarp sostinės ir nutolusių regionų.

Papildomai prie projekte jau numatytos patirties mainų tematikos, susitikimo metu buvo diskutuota ir apie karščiausią šių dienų aktualiją – tai yra Ukrainos karo pabėgėlių laikiną priėmimą, bei ilgalaikę integraciją kaimo bendruomenėse. Buvo akcentuotas bendruomenių atvirumo ir geranoriškumo stiprinimas, kam galbūt naujas galimybes galėtų suteikti naujos Norvegijos finansinės paramos priemonės, nukreiptos į bendrus projektus Ukrainos pabėgėlių sėkmingesnei integracijai į vietos bendruomenes, o ateityje – ir pagelbėti bei perteikti gerąją patirtį Ukrainos vietos bendruomenėms, šalinant karo padarinius ir stiprinant demokratiją bei jų integraciją į Europines struktūras.

Darbinio vizito į Norvegiją metu įgytos žinios ir patirtis bus pristatyta projekto parnerių bendruomenių nariams, o taip pat panaudota vykdant kitas projekte numatytas veiklas. Užsimezgę nauji ryšiai tikėtina išaugs iki naujų bendrų projektų su Norvegijos partneriais.

 Dr. Rimantas Dapkus

 Projekto ir darbinio vizito į Norvegiją delegacijos vadovas,

 Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas,

 Vytauto Didžiojo universiteto profesorius

Vizito apžvalga pdf formatu